ประกัน AIA คุ้มครองเพิ่มเติมอีก 50% ของทุนประกัน

AW-SA-Booter-Landing-Desktop-1900x634px-Edit-1024x342.jpg

*รับความคุ้มครองเพิ่มสูงสุด 14 ล้านบาท คำนวณจากจำนวนเงินเอาประกันภัย AIA Issara Plus 16 ล้านบาท + ทุนประกัน AIA CI SuperCare 4 ล้านบาท + ทุนประกัน AIA CI Plus 4 ล้านบาท และทุนประกัน AIA CI Care 4 ล้านบาท**ได้รับความคุ้มครองเพิ่มสูงสุดถึง 50% เฉพาะแบบประกันที่ร่วมรายการ***ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง เท่ากับ 20% ของผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงและผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทั้งนี้ ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงและผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจะถูกหักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่และชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 พร้อมชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนและได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการขอลดจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม หรือกรณีที่สัญญาเพิ่มเติมสิ้นสุดผลบังคับ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นของสัญญาเพิ่มเติมจะถูกยกเลิก หากมีการเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยหลักและ/หรือสัญญาเพิ่มเติมที่เข้าเงื่อนไขในปีต่ออายุ จะไม่ได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามโครงการนี้ในปีต่ออายุ ความคุ้มครองโรคร้ายแรง/จำนวนเงินเอาประกันที่เพิ่มขึ้นจะนำมานับรวมในวงเงินรับประกันสูงสุดต่อรายชีวิตของความคุ้มครองโรคร้ายแรง ผู้ขอเอาประกันควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย […]