ผู้ชายอายุ 30 ปี เลือกซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน

คุ้มครองชีวิต 10 ล้านบาท

คุ้มครอง ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอีก 10 ล้านบาท

 

ผ่านไป 25 ปี จะมีเงินประมาณ 1.6 ล้านบาท

ผู้ชายอายุ 30 ปีเลือกลงทุนในกองทุนรวม+ประกันชีวิตแยก

คุ้มครองชีวิต 10 ล้านบาท

เลือกทำประกันแบบชั่วระยะเวลา(Term) 20 ปี เบี้ย 51,100 บาท

คุ้มครองชีวิต 20 ปี

ผ่านไป 25 ปี จะมีเงินประมาณ 1 ล้านบาท จากการลงทุนเองอย่างเดียว